Salg- og avtalebetingelser

Salgsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og tjenestebetingelsene gjelder for alle slags salg av tjenester og produkter fra Visuda, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Visuda selger tjenester og produkter til både privatperson, og til virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Visuda forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Visuda  sin tjenestekatalog, produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Priser

For privatpersoner:
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Alle priser er oppgitt via mail, kontrakt eller nettside er eks. mva. Produkter som skal sendes til områder utenfor Stavanger og Nord-jæren blir belastet med frakt og porto etc. Dersom Kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordre/tilbudsdato, må dette meldes til Visuda innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

De fleste produktene blir kjøpt inn via en tredjepart slik at leveringstiden avhenger av om de har det på lager. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Kunden når han har mottat varen. Dette anses som levering.

Betalingsfrist

Betalingsfrist er 14 dager fra fakturaens utsendelse. Ved for sen betaling regnes 8,75% forsinkelsesrente p.a. og purregebyr 65 kr i henhold til gjeldende satser.

Bruksrettighetene til produktet er avhengig av at hele summen er betalt.

Salgspant - Eiendomsrett

Visuda har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Visuda har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på hans side, har Visuda ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Visuda foretar retting eller omlevering, kan ikke Kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Gjelder Privatpersoner:
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.

Gjelder Bedrifter:
Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Kunden og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Visuda gir ikke virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

Visuda fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Visuda forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Force Majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Visuda fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Eksport

Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Stavanger tingrett som vedtatt verneting.